Voorwaarden Chaletverhuur-Olmenduin
Voor het chalet zijn de Recron voorwaarden voor “vaste plaatsen” van toepassing.
De aanvullende voorwaarden vindt u hieronder in het reglement.

Tarieven

 • Overnachting van derden, zie “Bezoek” (Blad 2)
 • De tarieven zullen normaal gesproken jaarlijks met het consumentenindexcijfer verhoogd worden.
 • Onvoorziene externe prijsverhogingen kunnen worden doorberekend.
 • Dagbezoek door derden is momenteel gratis.
 • Huur accommodatie actuele kosten zie site.


Betaling

 • 50 % van de betaling dient direct bij boeking plaats te vinden. De andere 50 % uiterlijk 3 weken voor aanvang verblijf.
  U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld voor het voldoen van de laatste betaling.
  Indien de boeking en aanvang binnen de 2 weken valt, dient direct bij de reservering de betaling te worden voldaan.


Annulering

 • Bij annuleren berekenen wij u de volgende annuleringskosten:
 • bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

Bepalend is de ontvangst van uw (annulerings-) bericht (e-mail of postbezorging). Als het vakantieverblijf niet of later wordt betrokken, blijft het verschuldigde bedrag ongewijzigd. Wij raden u aan zelfstandig een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.


Schoonmaak

 • Het chalet dient netjes en bezemschoon te worden achtergelaten. De bedden dienen afgehaald te worden om vervolgens het beddengoed opgevouwen op het bed achter te laten. De afvalemmer in de keuken dient u te leeg achter te laten.
  Afval kan in de daarvoor bestemde afvalbakken van het park worden gedeponeerd.


Borg
Er wordt geen borg voor het gebruik van het Chalet in rekening gebracht. Het Chalet dient schoon, opgeruimd en zonder mankementen te worden achtergelaten.
Mankementen dienen te worden gemeld bij de receptie. Worden er, zonder melding, mankementen geconstateerd, dan zullen deze apart in rekening worden gebracht.
Voor de, door ons verstrekte “Strand-parkeerpas”, dient, samen met de sleutelafgifte en inrijkaart bij de receptie te worden afgegeven.
Let op !!! Voor het niet inleveren van de  “Strand-parkeerpas” wordt door ons, Chaletverhuur Olmenduin”, € 67,50 in rekening gebracht.
U heeft tot 7 dagen na vertrek, de mogelijkheid deze pas te retourneren naar het volgende adres: Gapingseweg 5, 4353 JB Serooskerke (W).


Plaats
 • Per plaats is één vervoermiddel (uitgezonderd fiets en motor) toegestaan.
 • Meerdere auto’s dient men op de algemene parkeerplaats van “Het Olmenduin” te parkeren.
  Parkeerkaart is via de receptie bij de camping verkrijgbaar.
 • Inzake calamiteiten dient uw plaats en kampeermiddel te allen tijde bereikbaar te zijn voor medewerkers van het Olmenduin.
 • Een bijzet-tentje mag niet geplaatst worden.


Voorzieningen

 • De gas en elektravoorzieningen in het chalet voldoen aan de gestelde eisen van de door nutbedrijven gestelde normen.
  (NEN 1010) Deze voorzieningen worden om de vijf jaar gekeurd in opdracht van “Het Olmenduin”.
 • U heeft één elektra aansluiting van 20 Ampère.
 • U heeft één propaangas aansluiting.
 • TV: Diverse Nederlandse, Belgische, Duitse en Engelse zenders.
 • Internet is mogelijk, de benodigde inlichtingen zijn via de receptie verkrijgbaar.


Verkeer

 • Met een slagboompas is toegang met de auto op het park mogelijk.
 • Er mag één auto per slagboompas aangemeld zijn welke tegen betaling bij de receptie verkrijgbaar is.
 • Op het park mag er vanaf 23.00 uur tot 07.00 uur niet met een auto gereden worden. Mocht u later dan 23.00 uur aankomen,
  dan kunt u uw auto parkeren op de parkeerplaats van camping Olmenveld.
 • In geval van calamiteiten kunt u met uw slagboompas en auto altijd van het park af.
 • Op het park is een maximum snelheid van 15 km toegestaan.


Aansprakelijkheid huurder

 • De huurder van het chalet is aansprakelijk voor alle zaken die, door hemzelf of andere gebruikers- op zijn betreffende perceel plaats vinden.


Aansprakelijkheid verhuurder

 • De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade of diefstal van de eigendommen van de huurder(s).
 • De verhuurder behoudt zich het recht voor in situaties waarin het verblijfsreglement noch de algemene leveringsvoorwaarden, noch de Recron voorwaarden voorzien, aanvullende regels vast te stellen. Deze regels zullen aan al onze gasten kenbaar gemaakt worden en bezitten een terugwerkende kracht. De verhuurder kan slechts dan een aanvullende regel vaststellen, indien en voor zover een dringende reden daartoe aanleiding geeft.


Afval verwijdering

 • In de milieustraat zijn diverse containers geplaatst waarin u uw afval gescheiden kunt deponeren.
 • Huisvuil: Uitsluitend in een – niet doorzichtige – gesloten vuilniszak tussen 09.00 en 10.00 uur aan de weg zetten. Olmenduin haalt het huisvuil dagelijks op. Gelieve na 10.00 uur en op de dag van vertrek uw huisvuil zelf in de daarvoor bestemde container(s) te deponeren. In de maanden november t/m maart wordt er geen huisvuil opgehaald. Gelieve in deze periode zelf uw huisvuil in de daarvoor bestemde container(s) te deponeren.
 • “Milieustraat”:
  1) Voor bij de receptie.
  2) Hoofdpad bij het toiletgebouw
  3) Olmenweide bij het toiletgebouw
 • Tuin- en snoeiafval: In de speciale tuinafvalcontainer bij de milieustraat voor de schuur deponeren. Het is verboden om afval (o.a. gras en snoei afval) tussen de beplanting te deponeren.


Barbecue reglement

 • Alleen gas en of elektrische barbecues mogen gebruikt worden. Vaste brandstoffen zoals o.a. briketten en of houtskool zijn niet toegestaan.
 • Alleen toegestaan onder toezicht van een meerderjarig persoon.
 • De barbecue moet op een open plaats staan die tenminste 2 meter rondom vrij is van opstallen, bomen en struiken.
 • De barbecue zodanig opstellen dat men deze niet eenvoudig kan omstoten.
 • Barbecue mag men niet verlaten alvorens het vuur is gedoofd.
 • Blusmiddel en/of zand (1 emmer), moet voor onmiddellijk gebruik in de directe nabijheid van de in gebruik zijnde barbecue gereed staan.


Bezoek

 • Logé ’s en bezoekers dienen zich bij aankomst te melden en alleen bij overnachting het dan geldende tarief per overnachting te betalen.
 • Indien bij aankomst van uw bezoek de receptie gesloten is, dient u zich de andere morgen bij de receptie te melden. In het voor- en naseizoen heeft de receptie wisselende openingstijden.
 • U bent als huurder van het chalet aansprakelijk voor niet gemeld bezoek.


Brand: Hoe te handelen ?
Blijf kalm en meldt de brand via het gratis telefoon nr. 112. Vraag naar de brandweer en vermeld duidelijk uw naam, het adres, en of er sprake is van slachtoffers en diens toestand. Na 112 te hebben gesproken, meldt u zich bij de receptie of als deze gesloten is, via de intercom bij de dienstdoende beheerder. Vermeld: Wie u bent, waar het is en wat er gaande is. Volg het advies op van de dienstdoende beheerder. Voorkom alvast uitbreiding door gebruik te maken van de aanwezige brandblusapparatuur. Sluit indien van toepassing (en mogelijk) alle deuren en ramen.


Drinkwater
Om overbelasting van de waterleiding tegen te gaan is het niet toegestaan om drinkwater te gebruiken voor het sproeien van tuinen, het wassen van auto en/of kampeermiddel, e.d..
Gelieve de bloemen en planten – indien nodig – na 22.00 uur water te geven.

Energievoorzieningen
Elektra: Per meter is maximaal 20 Amp./4400W afname toegestaan. Geleverd gas: Propaangas.

Gebouwen
Onze openbare gebouwen dienen te worden gebruikt waarvoor ze bestemd zijn. De door u veroorzaakte schade zal bij constatering voor uw rekening zijn. Laat kinderen s.v.p. niet zonder begeleiding naar het toilet of de douche gaan.

Honden/Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij u bij de boeking heeft aangegeven een huisdier mee te willen nemen en daar toestemming voor heeft gekregen van Chaletverhuur-Olmenduin.

Roken
Roken is niet toegestaan in het chalet. Indien er toch word gerookt in het chalet zullen alle mogelijke kosten die hieruit voortvloeien worden doorberekent aan de huurder. Buiten, in de eigen tuin is voorziening getroffen om te roken.

Muziek
Tussen 23.00 en 08.00 uur mag er geen muziek hoorbaar zijn buitenom uw chalet.

Vandalisme/criminaliteit
Bij bewijs van vandalisme en of criminaliteit zal de schade aan de huurder worden doorberekend, zal aangifte gedaan worden bij de politie en zal de huurder na afhandeling van de kwestie per direct van het park worden verwijderd.

Vervoer
Auto’s, motoren en bromfietsen mogen niet harder rijden dan max. 15 km per uur en uitsluitend van ingang naar kampeerplaats. Laat u vooral ook de auto staan wanneer u zich alleen maar op het terrein van het park en/of camping begeeft. Dit alles om de rust en onze veiligheid te waarborgen.

Vuurkorf
Het branden in een vuurkorf, vuurton of ander open vuur is verboden.

Zwembaden
Toegestaan is één opblaasbaar zwembadje (4 m²) voor kleine kinderen dan wel met een harde of flexibele wand waarvan de rand maximaal 30 cm hoog is, mits daarbij een volwassene aanwezig is die toezicht houdt op een ieder die zich in of rondom het gevulde badje begeeft !
Let op: Voorkom legionella besmetting.
Het plaatsen van een zwembadje op een openbaar veld (een veld dat voor alle campinggasten toegankelijk is en dat niet behoort tot de feitelijk door de recreant gehuurde kampeerplaats), is zonder overleg met de beheerder niet toegestaan.
Indien u vragen, verzoeken of klachten heeft, leg deze dan neer bij de receptie. Zij zullen al het mogelijke in het werk stellen, deze in een redelijke termijn te beantwoorden en/of te verhelpen.


KvK-nummer: 60226196